Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Διαδικασία Μετεγγραφών

Υπενθυμίζουμε οτι η διαδικασία μετεγγραφών είναι η εξής.

Μέσα στο διάστημα 1/9 – 15/9/2020 θα πρέπει να κατατεθεί φάκελλος στην ΕΟΧΑ με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ του συλλόγου που αποδεσμεύει τον/την αθλητή/τρια

2. Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ του συλλόγου που αποδέχεται τον/την αθλητή/τρια

3. Απλή αίτηση του/της αθλητή /τριας σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση ανήλικου αθλητή, θα πρέπει να κατατεθούν αιτήσεις και των 2 γονέων σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.